The impact of electron-capture supernovae on merging double neutron stars

Giacobbo Nicola, Mapelli Michela, The impact of electron-capture supernovae on merging double neutron stars, 2019, MNRAS, 482, 2234, http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019MNRAS.482.2234G